Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsubaybay sa AWR/GFAC podcast na ito, Welcome!

    Ang Masayang Balita ay programang napapanahon para mapasa iyo ang mga pamamaraan upang makamtan mo ang mga sumusunod: tunay na kapayapaan, wagas na kaligayahan, wastong kalusugan at tiyak na kaligtasan. Bigyan ng pansin, pakinggan at sundin. Gawain mong maging bahagi ng iyong buhay ang mga mensahe dito. Kayo ay masisiyahan at matutulungan upang maging matiwasay at matagumpay na may dakilang pag-asa ang iyong buhay sa walang hanggang kinabukasan.

Hosts: Pastor Dem Robles at                                                                                      Services:
ang Outreach Team ng GFAC                                                                         8:30am: Tagalog Worship
Inaanyayahan namin kayo sa                                                                              9:30am:  Study (S. S)
pagsamba, panalangin,                                                                              10:45am: Church in Worship
at fellowship sa:                                                                                              4:00pm:  Youth Program
    Glendale Filipino                                                                                                Wednesday: 7:15pm
Seventh-Day Adventist Church                                                                                       Prayer Meeting
606 S. Louise St.,                                                                                                          Friday: 7:15pm
Glendale, CA 91205                                                                                                                  Vespers
Tel. 818 543 0110

    Click in here for our church website
Email address: awrmabutingbalita@gmail.com

   
 
Ang Masayang Balita - May Tagapagligtas  (Pastor Dem Robles)Ang Masayang Balita - Maaari Kang Magtiwala Sa Kanya (Russel Sy)


Ang Masayang Balita - Hindi Ka Dapat Matakot Part 1 (Pastor A. Regoso)Ang Masayang Balita - Ang Pagtatayo Ng Matibay na Tahanan
Ang Masayang Balita - Ano Ang Pinagagalingan ng Wagas na Kasiyahan

 

Just Music


                              

                                                                 


(Abangan ang mga susunod na mga mensahe)